Domovní řád

Domovní řád

Čl. I.

Základní a úvodní ustanovení

1.      V souladu s čl. VII, odst. 7 s) stanov vydává Společenství vlastníků Brechtova 826, 827 (dále jen „SVJ“) tento domovní řád pro dům se vchody Brechtova 826/20 a Brechtova 827/18, Praha 4.

2.     Domovní řád upravuje bližší podmínky, pravidla a způsob užívání domu, bytů, nebytových prostor, společných částí domu a jejich zařízení v domě.

3.     Základní úprava vzájemných práv a povinností mezi SVJ a jeho členem je v této oblasti stanovena občanským zákoníkem a stanovami SVJ.

4.     Tento domovní řád je závazný pro volené orgány SVJ, jeho funkcionáře, pro všechny vlastníky, uživatele jednotek v domě a jejich návštěvy.

5.     Ustanovení domovního řádu, která se týkají bytů, se obdobně vztahují také na nebytové prostory.

6.     Bytem či nebytovým prostorem se rozumí prostorově oddělená část domu, jako součást jednotky, určená v prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám.

7.     Společnými částmi domu jsou části domu určené pro společné užívání podle prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám.

8.     Společné části domu ve výlučném užívání vlastníků jednotek jsou specifikovány v Prohlášení vlastníka. Vlastník jednotky je povinen tuto společnou část domu spravovat na svůj náklad v rozsahu stanoveném v prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám.

9.     Uživatelem bytu se rozumí jeho vlastník, nájemník, nebo podnájemník, členové jejich domácnosti příp. další osoby užívající byt.

 

Čl. II.

Práva a povinnosti z užívání bytu

1.     Práva a povinnosti z vlastnictví bytu (nebytových prostor) upravuje občanský zákoník a stanovy SVJ. Vzhledem k tomu, že někteří členové SVJ svoje vlastnictví pronajímají, je nadále používán pro toho, kdo příslušnou část objektu využívá označení „uživatel“. SVJ se však vždy ve všech záležitostech bude obracet na svého člena, který je povinen seznámit další uživatele bytu (nebytových prostor) se všemi pravidly, včetně tohoto domovního řádu a tato pravidla vymáhat.

2.     Kromě práva užívat byt má vlastník právo užívat společné části domu a pozemku spolu s ostatními vlastníky jednotek tak, aby nebyla dotčena práva ostatních vlastníků jednotek v domě a jednat tak, aby dodržoval svoje povinnosti vlastníka jednotky podle zákona, stanov a tohoto domovního řádu.

3.     Uživatelé jsou oprávněni užívat společné části pouze způsobem odpovídajícím povaze společných částí a jejich obvyklému užívání, dodržovat přitom bezpečnost a ochranu zdraví osob a protipožární bezpečnost.

4.     Uživatelé jsou povinni dodržovat obecné principy soužití v domě, usnesení shromáždění týkající se pravidel pro užívání společných částí, včetně tohoto domovního řádu. Jsou povinni dodržovat pravidla stanovená společenstvím pro zajištění pořádku a čistoty v domě, dodržovat klid, vyvarovat se jednání porušujícího dobré mravy, veřejný pořádek nebo jednání, které by bránilo nerušenému výkonu práv ostatních členů společenství. Toto platí i pro návštěvy nebo nájemníky.

5.     Vlastník bytu je povinen prokazatelně seznámit nájemníky svého bytu s domovním řádem a vyžadovat od nich jeho dodržování.

6.     Uživatel je povinen v případě dlouhodobější nepřítomnosti sdělit společenství osobu, která je oprávněná zajistit přístup do bytu.

 

Čl. III.

Opravy, údržba a úpravy

1.     Uživatel je povinen udržovat na svůj náklad byt, jak to vyžaduje nezávadný stav a dobrý vzhled domu; to platí i o společných částech, které má vlastník jednotky vyhrazeny ve výlučném užívání.

2.     Společenství hradí pouze provoz, údržbu, opravy a stavební úpravy společných částí domu podle prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám. Provoz, údržba, opravy a stavební úpravy součástí jednotek jdou plně k tíži vlastníka jednotky.

3.     Uživatel je povinen neprodleně upozorňovat společenství na závady vzniklé na společných částech domu, jakož i na jednání osob a další skutečnosti, které společné části poškozují a dále dle svých schopností a možností působit proti takovému poškozování a předcházet škodám

4.     Uživatel je povinen umožnit po předchozím vyzvání přístup do bytu nebo výlučně užívané společné části v případech výslovně uvedených v zákoně, k provedení opravy, údržby nebo revize společných částí domu (například rozvodů vody, tepla, plynu) procházejících bytem nebo se v něm nacházejících. Nejde-li o havarijní stav, činí se vyzvání nejméně tři dny přede dnem, kdy má být umožněn vstup do bytu nebo výlučně užívané společné části domu.

5.     Uživatel je povinen umožnit na vyzvání, učiněné ve lhůtě podle předchozího odstavce, přístup do bytu za účelem umístění, údržby a kontroly zařízení pro měření spotřeby vody a tepla a odečet naměřených hodnot na těchto zařízeních umístěných v bytě.

6.     Uživatel je povinen odstranit na svůj náklad závady a poškození, které na jiných jednotkách nebo společných částech domu způsobil sám nebo ti, jimž umožnil přístup do domu nebo do jednotky nebo kteří s ním jednotku užívají, nebo nájemci či podnájemci a příslušníci jejich domácnosti. Nestane-li se tak, má společenství právo po předchozím upozornění uživatele závady a poškození odstranit a požadovat od něho náhradu.

7.     Uživatel je povinen včas předložit společenství stavební dokumentaci, upravuje-li stavebně svůj byt, pokud je podle právních předpisů dokumentace vyžadována a umožnit přístup do bytu, pro ověření, zda stavební úpravy neohrožují výkon vlastnického práva ostatních uživatelů nebo nezasahují společné části či neporušují statiku domu, k tomu musí být předem vyzván společenstvím. Bez souhlasu společenství nesmí jakkoliv zasahovat do společných částí domu. Kde to stanoví zákon, provádět úpravy jen se souhlasem všech vlastníků.

9.   Při poruše výtahu je třeba informovat člena výboru, který zajistí opravu u provozovatele výtahu.

10. Jakákoli škoda na společném majetku (poničení vnější omítky, vnitřní malby, podlah, oken, dveří, výtahů apod.), způsobená nedbalostí vlastníka bytu, člena jeho rodiny, nájemníka, hostů nebo zvířat, bude odstraněna na náklady tohoto vlastníka. Vlastníci a nájemníci jsou povinni škodám zabránit, případně oznámit výboru osobu, která škodu způsobila.

 

Čl. IV

Chov domácích zvířat

1.     V bytě je možno chovat jen přiměřený počet domácích zvířat. Jaký počet jednotlivých druhů zvířat je přiměřený, určuje v případě stížnosti statutární orgán SVJ. Uživatel nese plnou odpovědnost za chovaná domácí zvířata, odpovídá za škody, které zvířata způsobí v domě nebo jeho obyvatelům a návštěvníkům. Je povinen zajistit, aby po společných částech volně nepobíhala žádná jím chovaná domácí zvířata nebo domácí zvířata osob, které bydlí nebo jsou na návštěvě v bytě uživatele. Je povinen dbát, aby nedocházelo k obtěžování zejména pachem, hlukem nebo znečišťováním společných částí, dodržovat hygienické, veterinární a bezpečnostní předpisy. Pokud vyvolá chov zvířete potřebu zvýšených nákladů na údržbu společných částí domu, nahradí vlastník tyto náklady společenství.

2.     V bytě, ani kdekoli ve společných částech domu nelze zejména chovat jedovaté hady, pavouky a jiná nebezpečná zvířata.

 

Čl. V

Užívání společných prostor v domě

1.     Uživatel bytu je povinen udržovat pořádek ve společných prostorách domu, zejm. neumisťovat a neskladovat ve společných prostorách věci, k jejichž umísťování a skladování nejsou určeny. V případě, že uživatel ani přes výzvu SVJ takové věci neodstraní, je SVJ oprávněno tyto na náklady uživatel odstranit.

2.     Společné části domu se užívají jen k účelu, ke kterému jsou určeny a odpovídajícím způsobem, aby nedocházelo k omezování práv ostatních uživatelů.

3.     Klepání koberců, rohožek apod. je možno pouze na místech mimo dům.

4.     Ve společných částech domu se nesmí umisťovat, odkládat, skladovat apod. žádné předměty. Tyto prostory musí zůstat čisté, průchozí bez umístění jakýchkoli věcí.

5.     Uživatel se zdrží umisťování reklam a vývěsek na informační tabuli sloužící k podávání informací výborem.

6.     Všechny uzávěry – vody, plynu, hydranty, jednotlivé vypouštěcí stoupačky musí být stále přístupny bez jakýchkoli překážek. Jsou-li tato zařízení umístěna v uzamčených prostorách nebo v prostorách člena společenství, musí být přijata taková opatření, aby k nim byl umožněn přístup i za nepřítomnosti člena. Klíče od uzamčených prostor má k dispozici výbor.

7.     Vypouštění a napuštění stoupacích vedení, uzávěrů plynu, vody apod. je možné pouze po předchozím souhlasu SVJ. Po udělení souhlasu umístí uživatel upozornění na informační desku SVJ.

8.     Ve společných částech domu se nesmí umisťovat těkavé a hořlavé látky ani jiné látky, které by mohly ohrožovat život, zdraví nebo majetek uživatelů, SVJ či třetích osob, ani používat otevřeného ohně.

9.     V bytě, jeho příslušenství, dalších prostorách užívaných výlučně uživatelem, jakož i společných částech domu je každý povinen udržovat pořádek, neskladovat věci, které by byly zdrojem šíření hmyzu, hlodavců, mravenců apod.

10.  Při jakýchkoli činnostech v bytě či společných částech domu musí být zajištěn úklid společných částí domu. Při provádění stavebních úprav v bytech, je vlastník, případně nájemník povinen zajistit průběžný úklid společných prostor včetně výtahů, podlah apod. tak, aby se prach a nečistoty neroznášely do ostatních společných prostor domu, a to po celou dobu stavebních prací, minimálně jednou denně. Pokud tuto povinnost nebude plnit, může výbor nechat provést úklid na jeho náklad.

11.  Při stěhování nábytku či jiných předmětů je třeba dbát, aby nebyly poškozeny společné prostory (stěny, podlahy, výtah, dveře, apod.) Organizátor zajišťuje průběžný úklid dotčených prostor v průběhu stěhování (minimálně jednou denně) a konečný úklid bezprostředně po jeho ukončení.

12.   Kouření je zakázáno ve všech společných částech domu, včetně výtahové kabiny a prostoru na střeše. V případě kouření v bytech nesmí být v důsledku kouření omezováni ve svých právech či obtěžování ostatní uživatelé. Je také zakázáno větrání bytu do společných prostor domu.

13.   Uživatel bytu nesmí bez písemného souhlasu SVJ umisťovat na vnější konstrukce – okna, na fasádu, střechu atd. jakékoliv předměty či zařízení.

14.  Květiny v oknech apod. musí být zabezpečeny proti pádu. Při zalévání musí být dbáno, aby voda nesmáčela zdivo fasády, nebo nezatékala k nájemníkům ve spodních patrech nebo jinak neobtěžovala ostatní uživatele.

15.  Z důvodu požární a obecné bezpečnosti je zakázáno umisťovat do společných prostor jakékoli předměty kromě rohožek.

16.  Na chodbách, schodištích nebo na společných prostorách nesmějí být odkládány, hromaděny nebo skladovány krabice, pytle, nábytek, domovní odpad apod. Při porušení těchto povinností bude viník upozorněn, aby stav napravil do 24 hodin. Po uplynutí této lhůty budou předměty odstraněny na náklady viníka.

17.    Instalace TV antén, satelitů a jejich svodů, jakož i obdobných zařízení musí být předem písemně odsouhlasena SVJ.

18.  Bez souhlasu nebo doprovodu člena výboru je přístup na střechu zakázán. Na střechu je nutné chodit v čistých neokovaných botách bez kamínků nebo na boso.

 

Čl. VI

Otevírání a zavírání domu, zvonky a vstup osob

1.     Zavírání vstupu do domu je v zájmu uživatelů. Dům musí být uzavřen po celých 24 hodin.

2.     Pro zabezpečení domu a majetku nájemců je povinností všech vlastníků vždy řádně zavírat vstupní dveře domu, a to i v případě krátkého opuštění domu, kterého by bylo možné využít nepovolanou osobou ke vstupu do domu. Umožnit vstup do domu můžou vlastníci pouze své vlastní návštěvě a osobě, která v domě bydlí. Dále je možné umožnit vstup do domu osobám k tomu oprávněným (policie, zdravotní pohotovost, opravářům pro řešení plánovaných a havarijních oprav, HZS, poštovním doručovatelům, atd.). V případě, že vlastník zjistí pohyb nepovolaných osob v domě (nocující bezdomovci, pachatelé trestné činnosti apod.), neprodleně o této skutečnosti uvědomí Policii ČR.

3.     V případě pohybu ve společných prostorách bez automatického zhasínání světla je povinen člen společenství zajistit, aby bylo při jeho odchodu v těchto prostorách zhasnuto, je povinen dbát na uzavírání oken, zvláště pokud venkovní teplota dosáhne bodu mrazu.

4.     Člen společenství je povinen dbát na správné označení zvonku do jednotky jménem svým nebo jménem osoby, které umožnil užívání jednotky, a jeho funkčnost. Je povinen řádně označit svou poštovní schránku a zajistí pravidelné vybírání zásilek i při své dlouhodobé nepřítomnosti.

5.     V případě, že člen chce vyvětrat a otevřete okna na chodbách nebo jiných společných prostorách, je povinen za sebou okna zase zavřít, a to zejména v zimním období nebo v případě deště.

 

Čl. VII

Klid v domě

1.     Všechny osoby jsou povinny dodržovat noční klid v pracovních dnech v době od 22:00 do 06:00 a v dnech pracovního klidu od 22:00 do 07:00. V této době se uživatel zdrží hry na hudební nástroje, zpěvu, hlučné komunikace, používání hlučných nástrojů apod.

2.     Jakékoli úpravy či opravy apod. v bytech či společných částech domu, které jsou spojeny s hlukem (zejm. vrtání, sbíjení, kopání apod.), lze provádět pouze v době od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00. V sobotu a v neděli je provádění takových úprav či činností zakázáno. Uživatel je povinen před započetím těchto oprav a úprav písemně informovat výbor SVJ a ostatní uživatele vyvěšením oznámení na informační desce.

3.     Úpravy a opravy specifikované v předchozím odstavci mohou trvat maximální po dobu 4 týdnů v jednom kalendářním roce s tím, že tato doba může být se souhlasem výboru prodloužena o další 2 týdny.

 

Čl. VIII

Závěrečné ustanovení

1.     Tímto domovním řádem nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající z jiných právních předpisů.

2.     Spory vzniklé mezi uživateli navzájem a mezi nimi a SVJ, které vznikly ve vztazích upravovaných tímto domovním řádem, řeší příslušný orgán SVJ.

3.     Tento domovní řád byl schválen schůzí shromáždění vlastníků jednotek dne 27.6.2016, téhož dne nabyl účinnosti. Změny v něm může provádět pouze shromáždění.

4.     Pokud by tento domovní řád v některém svém ustanovení odporoval obecně závazným právním předpisům, např. v důsledku pozdější změny zákona, je neplatný pouze v tomto odporujícím ustanovení a jeho celková platnost tím není dotčena.