Browsed by
Month: Prosinec 2019

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Brechtova 826, 827,

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE Bytové družstvo Brechtova 826, 827,

se sídlem Brechtova 826/20, 149 00 Praha 4 – Háje.

Konaného dne 21. 11. 2019 od 20,00 hodin

v suterénu vchodu Brechtova 826

Ve 20,05 hod. zahájení s programem:

 1. Představenstvo provedlo kontrolu prezenční listiny, počet přítomných odpovídá 18 členům, představenstvo je schopné usnášení.
 2. Předseda BD Brechtova 826, 827 navrhuje jako předsedajícího sebe, zapisovatelku paní Janu Čapkovou a ověřovatelku paní Dagmar Vojtovou.

Hlasování: Pro: 100 %, Proti: 0 %, Protinávrh: 0

Seznámení s programem – dle pozvánky.

 1. Předsedající na úvod informuje, že se o tomto bodu nehlasuje – jak plyne z pozvánky. Shrnuje dosavadní stav:

Jde o to, co a jak dál po 31. 12. 2019. K tomuto datu končí dvě členky výboru a představenstva ve funkci. Od 1. 1. 2020 to zatím vypadá na to, že zůstává ve funkci jen jeden člen (předseda), který bude moci pouze zajistit základní chod a odvracet hrozící škody (např. havárie). Dosud se nikdo neozval, tj. od 12.6., kdy na shromáždění výbor informoval, že po prázdninách skončí jeden člen výboru a představenstva a požádal, aby se ozvali dobrovolníci. Plán výboru: Abychom zajistili chod SV i BD, je třeba, aby se do 30.11. přihlásily 3 osoby (předsedající uvedl, že chce také odstoupit). Když se nikdo neozve, bude svolána cca na 1/2 ledna schůze a shromáždění, kde se projednají změny stanov, aby byl výbor jednočlenný a BD jen s předsedou a bude se muset rozšířit smlouva o správcovství. Zároveň zrušíme KK. Důvodem je opakovaný problém sehnat někoho nového a snaha zajistit fungování BD do budoucna

 1. Závěr

V Praze dne 02. 12. 2019. Stanovy družstva jsou zveřejněny na portálu www.justice.cz

Vyvěšeno na internetových stránkách SV Brechtova 826, 827 https://www.svj-brechtova.cz

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků Brechtova 826, 827

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků Brechtova 826, 827

se sídlem Brechtova 826/20, 149 00 Praha 4 − Háje, IČ: 03528987, spisová značka: S 15891, vedené u Městského soudu v Praze.

Konaného dne 21. 11. 2019 od 20,00 hodin

v suterénu vchodu Brechtova 826

Ve 20,15 hod. zahájení shromáždění s programem:

 1. Výbor provedl kontrolu prezenční listiny, počet přítomných odpovídá 65,70 % hlasů podle podlahové plochy, shromáždění je schopné usnášení.
 2. Předseda SV Brechtova 826, 827 navrhuje jako předsedajícího shromáždění sebe, zapisovatelku paní Janu Čapkovou a ověřovatele/ku paní Dagmar Vojtovou.

Hlasování: Pro: 100 %, Proti: 0 %, Protinávrh: 0

 1. Seznámení s programem – dle pozvánky.
 2. Bodem 4 na pozvánce je revokace bodu 6 usnesení shromáždění konané dne 12. 6. 2019 – z důvodu chybného usnesení výbor navrhuje napravit a přijmout nové usnesení: „Shromáždění vlastníků se v souladu s čl. VII odst. 8 písm. h) Stanov (působnost Shromáždění), čl. VIII odst. 4 písm. c) usneslo, že se výše zálohových plateb na služby budou hradit stejným způsobem jako se rozúčtovávají podle čl. XIII písm. C. Stanov.“ Předsedající krátce vysvětluje, že je třeba napravit (revokovat), aby bylo jisté, co se mělo sjednotit. Podklady měl každý v pozvánce – v diskuzi vystoupil s příspěvkem pan Steiner. Záměr byl sjednotit výši a způsob placení záloh na služby, ale dle konečného zápisu se hlasovalo o způsobu rozúčtování.

Hlasování: Pro: 100 %, Proti: 0 %, Protinávrh: 0

 1. Předsedající na úvod informuje, že se o tomto bodu nehlasuje – jak plyne z pozvánky. Shrnuje dosavadní stav:

Jde o to, co a jak dál po 31. 12. 2019. K tomuto datu končí dvě členky výboru a představenstva ve funkci. Od 1. 1. 2020 to zatím vypadá na to, že zůstává ve funkci jen jeden člen (předseda), který bude moci pouze zajistit základní chod a odvracet hrozící škody (např. havárie). Dosud se nikdo neozval, tj. od 12.6., kdy na shromáždění výbor informoval, že po prázdninách skončí jeden člen výboru a představenstva a požádal, aby se ozvali dobrovolníci. Plán výboru: Pro zajištění chodu SV i BD, je třeba, aby se do 30.11. přihlásily 3 osoby (předsedající uvedl, že chce také odstoupit). Když se nikdo neozve, bude svolána cca na 1/2 ledna schůze a shromáždění, kde se projednají změny stanov, aby byl výbor jednočlenný a BD jen s předsedou a bude se muset rozšířit smlouva o správcovství. Zároveň zrušíme KK. Tím nebude dotčeno právo každého člena na informace. Důvodem je opakovaný problém sehnat někoho nového a snaha zajistit fungování SV.

 1. Závěr

V Praze dne 02. 12. 2019. Vyvěšeno na internetových stránkách SV Brechtova 826, 827 https://www.svj-brechtova.cz

Pozvánka na Shromáždění vlastníků

Pozvánka na Shromáždění vlastníků

Společenství vlastníků Brechtova 826,827, se sídlem Brechtova 826/20, 149 00 Praha 4

Datum konání: 18. 12. 2019

Čas konání: 18:30

Místo konání: Jídelna Základní školy Květnového vítězství

Program:

 1. Zahájení shromáždění
 2. Volba předsedajícího shromáždění, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Projednání a schválení usnesení shromáždění vlastníků o rozsahu poskytovaných služeb
 4. Projednání a schválení usnesení shromáždění vlastníků o rozúčtování služeb
 5. Volba členů výboru společenství vlastníků
 6. Diskuse
 7. Závěr

Více.. Více..

Pozvánka na Členskou schůzi

Pozvánka na Členskou schůzi

Bytové družstvo Brechtova 826,827, se sídlem Brechtova 826/20, 149 00 Praha 4

Datum konání: 18. 12. 2019

Čas konání: cca 19:30 (po skončení Shromáždění vlastníků)

Místo konání: Jídelna Základní školy Květnového vítězství

Program:

 1. Zahájení členské schůze
 2. Volba předsedajícího shromáždění, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Projednání a schválení usnesení shromáždění vlastníků o rozúčtování služeb
 4. Volba členů představenstva bytového družstva
 5. Diskuse
 6. Závěr

Více.. Více..