Browsed by
Month: Červen 2021

Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi

Bytové družstvo Brechtova 826,827, se sídlem Brechtova 826/20, 149 00 Praha 4

Datum konání: 23.06.2021
Čas konání: 18:30
Místo konání: Před domem Brechtova 826 (konání v ZŠ Květnového vítězství 1554, školní jídelna, zatím není možné)

Program:

 1. Prezence přítomných, zahájení
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Informace o výsledcích družstva (vloni mírný zisk, letos zisk pro odpis dluhu, výdaje na právní služby a nutné opravy bytu č. 8/827 určitě nebude, příští rok může být naopak solidní).
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2019
 5. Schválení účetní uzávěrky za rok 2020
 6. Schválení odepsání dluhu paní Štětkové ve výši 46 686,- Kč. (Paní Štětková má asi 30 exekucí, nemá žádný oficiální příjem a pokračující vymáhání by nás tedy stálo jen další peníze.)
 7. Informace o pozastavení odměn představenstvu
 8. Pověření představenstva vybrat a nasmlouvat firmu pro činnosti, týkající se správy BD.
 9. Informace o nutných opravách bytu č.8/827. Bude zprovozněna elektroinstalace, vodoinstalace (teče na více místech) byt bude vyklizen, vymalován, bude položena nová krytina podlahy. Potřebné peníze na účtu jsou.
 10. Volba nových členů a náhradníků představenstva BD
 11. Volba nových členů a náhradníků kontrolní komise SV
 12. Diskuze
 13. Závěr

Důležité:

Pokud není Vaše osobní účast na členské schůzi možná, lze se nechat zastoupit na základě udělené plné moci k účasti a hlasování na členské schůzi jiným členem bytového družstva. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na této členské schůzi nebo více členských schůzí. Jeden člen bytového družstva může být přitom zmocněncem nejvýše jedné třetiny všech členů. Podpis zmocnitele ani zmocněnce na plné moci nemusí být úředně ověřen.

S ohledem na množství podkladů je možné se s nimi seznámit v kanceláři po předchozí domluvě s některým z členů představenstva. Kontakty jsou uvedeny na www.svj-brechtova.cz a na nástěnkách v jednotlivých vchodech.

V Praze dne 27. 5. 2021

Miroslav Gottfried,
předseda představenstva

Michal Preisler,
místopředseda představenstva

Pozvánka na Shromáždění vlastníků

Pozvánka na Shromáždění vlastníků

Společenství vlastníků Brechtova 826,827, se sídlem Brechtova 826/20, 149 00 Praha 4

Datum konání: 23. 06. 2021
Čas konání: 18:00
Místo konání: Před domem Brechtova 826 (konání v ZŠ Květnového vítězství 1554, školní jídelna, zatím není možné)

Program:

 1. Prezence přítomných, zahájení
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu
 3. Schválení vyúčtování za rok 2019
 4. Schválení vyúčtování za rok 2020
 5. Schválení zvýšení odměny za úklid a dezinfekci na 9 600,- Kč měsíčně hrubého s platností od 01. 07. 2021
 6. Pověření výboru uzavřít smlouvu na zahradnické práce a údržbu předzahrádek včetně zalévání za odměnu 2 400,- Kč měsíčně hrubého po dobu prací nad předzahrádkách a souhlas s touto smlouvou.
 7. Pověření výboru provést výběrové řízení na výměnu prošlých čidel na radiátorech a bytových vodoměrů a uzavřít smlouvy za nejnižší cenovou nabídku
 8. Informace o připravené opravě střechy za 2 072 051,60 Kč (smlouva podepsána)
 9. Informace o připravené výměně výtahů za 2 715 173,- Kč (smlouva podepsána)
 10. Informace o uzavřené smlouvě na údržbu výtahů za 22 080,- Kč ročně (smlouva podepsána)
 11. Informace o provedené revizi elektroinstalace (doporučení rekonstrukce původních rozvodů) Revize elektro stála 22 540,- projekt rekonstrukce je nabídnut za 48 600.- Kč + DPH
 12. Informace o provedené požární kontrole a výměně větší části hasících přístrojů za cenu v celkové výši 47 189,53 Kč.
 13. Informace o zprovoznění WC v přízemí pro řemeslníky a úklid, odpojení vody (hrozilo vyplavení prádelny) a oprava prohození teplé a studené vody za 10 188,- Kč
 14. Informace o ukončení spolupráce s AK Chlebcová (reakce na oprávněnou kritiku vysokých výdajů za právní služby)
 15. Pověření výboru vybrat a nasmlouvat firmu pro činnosti, týkající se správy domu a pozemku (kompletní správa, současná správcovská firma provádí správu pouze částečně).
 16. Informace o uzavření smlouvy s havarijní firmou ZTS (záchranná technická služba) zatím jsme žádnou smlouvu neměli a opravy platili hotově.
 17. Žádost všem, kdo provedli rekonstrukce v bytech a nepředali dokumentaci skutečného provedení, aby tak bezodkladně učinili.
 18. Volba nových členů a náhradníků výboru SV
 19. Volba nových členů a náhradníků kontrolní komise SV
 20. Schválení souhrnné odměny členům kontrolní komise za rok 2020 ve výši 6.000 Kč čistého.
 21. Různé – diskuze
 22. Závěr

 

Důležité:

 1. Pokud není Vaše osobní účast na Shromáždění možná, lze se nechat zastoupit na základě udělené plné moci k účasti a hlasování na Shromáždění jiným členem společenství, případně i třetí osobou mimo společenství. Podpis zmocnitele ani zmocněnce nemusí být úředně ověřen.
 2. V případě, že je bytová jednotka ve společném jmění manželů nebo je ve spoluvlastnictví více osob, je podle zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, povinností zvolit si tzv. zmocněnce, který jednotku zastupuje na Shromáždění. Toto zmocnění nemusí být úředně ověřeno.

Ze všeho nejdůležitější:

Přijďte pár minut předem, ať se stihnete zapsat do začátku schůze.

S ohledem na množství podkladů je možné se s nimi seznámit v kanceláři výboru po předchozí domluvě s některým ze členů Výboru. Kontakty jsou uvedeny na www.svj-brechtova.cz nebo na nástěnkách v jednotlivých vchodech.

V Praze dne 27. 5. 2021

Miroslav Gottfried,
předseda výboru

Michal Preisler,
místopředseda výboru