Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi

Bytové družstvo Brechtova 826,827, se sídlem Brechtova 826/20, 149 00 Praha 4

Datum konání: 23.06.2021
Čas konání: 18:30
Místo konání: Před domem Brechtova 826 (konání v ZŠ Květnového vítězství 1554, školní jídelna, zatím není možné)

Program:

 1. Prezence přítomných, zahájení
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. Informace o výsledcích družstva (vloni mírný zisk, letos zisk pro odpis dluhu, výdaje na právní služby a nutné opravy bytu č. 8/827 určitě nebude, příští rok může být naopak solidní).
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2019
 5. Schválení účetní uzávěrky za rok 2020
 6. Schválení odepsání dluhu paní Štětkové ve výši 46 686,- Kč. (Paní Štětková má asi 30 exekucí, nemá žádný oficiální příjem a pokračující vymáhání by nás tedy stálo jen další peníze.)
 7. Informace o pozastavení odměn představenstvu
 8. Pověření představenstva vybrat a nasmlouvat firmu pro činnosti, týkající se správy BD.
 9. Informace o nutných opravách bytu č.8/827. Bude zprovozněna elektroinstalace, vodoinstalace (teče na více místech) byt bude vyklizen, vymalován, bude položena nová krytina podlahy. Potřebné peníze na účtu jsou.
 10. Volba nových členů a náhradníků představenstva BD
 11. Volba nových členů a náhradníků kontrolní komise SV
 12. Diskuze
 13. Závěr

Důležité:

Pokud není Vaše osobní účast na členské schůzi možná, lze se nechat zastoupit na základě udělené plné moci k účasti a hlasování na členské schůzi jiným členem bytového družstva. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na této členské schůzi nebo více členských schůzí. Jeden člen bytového družstva může být přitom zmocněncem nejvýše jedné třetiny všech členů. Podpis zmocnitele ani zmocněnce na plné moci nemusí být úředně ověřen.

S ohledem na množství podkladů je možné se s nimi seznámit v kanceláři po předchozí domluvě s některým z členů představenstva. Kontakty jsou uvedeny na www.svj-brechtova.cz a na nástěnkách v jednotlivých vchodech.

V Praze dne 27. 5. 2021

Miroslav Gottfried,
předseda představenstva

Michal Preisler,
místopředseda představenstva

Komentáře jsou uzavřeny.