ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků Brechtova 826, 827

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ Společenství vlastníků Brechtova 826, 827

se sídlem Brechtova 826/20, 149 00 Praha 4 − Háje, IČ: 03528987, spisová značka: S 15891, vedené u Městského soudu v Praze.

Konaného dne 21. 11. 2019 od 20,00 hodin

v suterénu vchodu Brechtova 826

Ve 20,15 hod. zahájení shromáždění s programem:

  1. Výbor provedl kontrolu prezenční listiny, počet přítomných odpovídá 65,70 % hlasů podle podlahové plochy, shromáždění je schopné usnášení.
  2. Předseda SV Brechtova 826, 827 navrhuje jako předsedajícího shromáždění sebe, zapisovatelku paní Janu Čapkovou a ověřovatele/ku paní Dagmar Vojtovou.

Hlasování: Pro: 100 %, Proti: 0 %, Protinávrh: 0

  1. Seznámení s programem – dle pozvánky.
  2. Bodem 4 na pozvánce je revokace bodu 6 usnesení shromáždění konané dne 12. 6. 2019 – z důvodu chybného usnesení výbor navrhuje napravit a přijmout nové usnesení: „Shromáždění vlastníků se v souladu s čl. VII odst. 8 písm. h) Stanov (působnost Shromáždění), čl. VIII odst. 4 písm. c) usneslo, že se výše zálohových plateb na služby budou hradit stejným způsobem jako se rozúčtovávají podle čl. XIII písm. C. Stanov.“ Předsedající krátce vysvětluje, že je třeba napravit (revokovat), aby bylo jisté, co se mělo sjednotit. Podklady měl každý v pozvánce – v diskuzi vystoupil s příspěvkem pan Steiner. Záměr byl sjednotit výši a způsob placení záloh na služby, ale dle konečného zápisu se hlasovalo o způsobu rozúčtování.

Hlasování: Pro: 100 %, Proti: 0 %, Protinávrh: 0

  1. Předsedající na úvod informuje, že se o tomto bodu nehlasuje – jak plyne z pozvánky. Shrnuje dosavadní stav:

Jde o to, co a jak dál po 31. 12. 2019. K tomuto datu končí dvě členky výboru a představenstva ve funkci. Od 1. 1. 2020 to zatím vypadá na to, že zůstává ve funkci jen jeden člen (předseda), který bude moci pouze zajistit základní chod a odvracet hrozící škody (např. havárie). Dosud se nikdo neozval, tj. od 12.6., kdy na shromáždění výbor informoval, že po prázdninách skončí jeden člen výboru a představenstva a požádal, aby se ozvali dobrovolníci. Plán výboru: Pro zajištění chodu SV i BD, je třeba, aby se do 30.11. přihlásily 3 osoby (předsedající uvedl, že chce také odstoupit). Když se nikdo neozve, bude svolána cca na 1/2 ledna schůze a shromáždění, kde se projednají změny stanov, aby byl výbor jednočlenný a BD jen s předsedou a bude se muset rozšířit smlouva o správcovství. Zároveň zrušíme KK. Tím nebude dotčeno právo každého člena na informace. Důvodem je opakovaný problém sehnat někoho nového a snaha zajistit fungování SV.

  1. Závěr

V Praze dne 02. 12. 2019. Vyvěšeno na internetových stránkách SV Brechtova 826, 827 https://www.svj-brechtova.cz

Komentáře jsou uzavřeny.