Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánka na členskou schůzi

Bytové družstvo Brechtova 826,827, se sídlem Brechtova 826/20, 149 00 Praha 4

Datum konání: 12.06.2019

Čas konání: 18:00

Místo konání: Jídelna Základní školy Květnového vítězství

Program:

1. Zahájení schůze

2. Volba předsedajícího a zapisovatele schůze, ověřovatele zápisu

3. Seznámení s programem schůze

4. Zpráva o činnosti představenstva

5. Zpráva o hospodaření za rok 2018 a schválení závěrky 2018

6. Závěr.

Důležité:

Pokud není Vaše osobní účast na členské schůzi možná, lze se nechat zastoupit na základě udělené plné moci k účasti a hlasování na členské schůzi jiným členem bytového družstva. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na této členské schůzi nebo více členských schůzí. Jeden člen bytového družstva může být přitom zmocněncem nejvýše jedné třetiny všech členů. Podpis zmocnitele ani zmocněnce na plné moci nemusí být úředně ověřen.

S podklady k jednotlivým projednávaným bodům je možné se po domluvě seznámit v kanceláři výboru.

V Praze dne 28.5.2019

Komentáře jsou uzavřeny.