Zápis ze shromáždění vlastníků SV Brechtova 826 a 827

Zápis ze shromáždění vlastníků SV Brechtova 826 a 827

Datum konání: 27. června 2016 od 18. 30 hod.

Program:

 1. Prezence přítomných, zahájení
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele shromáždění a ověřovatele zápisu
 3. Schválení programu
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2015
 5. Přehled provedených oprav a revizí za I. a II. Q. 2016
 6. Projednání a schválení plánu investic v roce 2016 (zadní vchodové dveře, domovní telefony)
 7. Volba nového člena kontrolní komise (pí Vojtová, pí Šafrová)
 8. Problematika hlášení počtu osob
 9. Projednání a schválení nového domovního řádu
 10. Schválení náhrad výdajů bývalému výboru
 11. Diskuze
 12. Závěr

Usnášeníschopnost: Přítomno 25 vlastníků, to je 58,88 % (podle podílu plochy)

1. Prezence přítomných, zahájení
Předsedkyně SV zahájila shromáždění SV a po kontrole prezence konstatovala jeho usnášeníschopnost (viz výše).

2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu
Předsedkyně SV navrhla jako předsedajícího člena Shromáždění svoji osobu, jako zapisovatele pana Nerandžiče a jako ověřovatele zápisu paní Hodinkovou.

Proti tomuto návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy, připomínky, nikdo z přítomných nebyl proti ani se nezdržel, a naopak byl schválen všemi přítomnými (100%).

Závěr: Předsedající: p. Čapková Jana, zapisovatel: p. Nerandžič, ověřovatel zápisu: p. Hodinková

3. Schválení programu
Předsedající paní Čapková předložila Shromáždění k hlasování návrh programu. Nikdo nevznesl protinávrh nebo, nebyl proti nebo nevznesl připomínky, naopak všichni přítomní jednomyslně schválili program Shromáždění (100%)

Závěr: Program byl schválen.

4. Schválení účetní závěrky za rok 2015
Předsedající předala slovo paní Hodinkové, člence výboru SV, aby seznámila přítomné se shrnutím účetní závěrky dle účetních podkladů (pan Haken) za rok 2015. Paní Hodinková přednesla stav účetnictví k 31. 12. 2015 – viz příloha.

Předsedající po té předala slovo kontrolní komisi, která k přednesenému neměla žádných připomínek a uvedla, že provedla s účetním panem Hakenem kontrolu účetnictví za rok 2015 a že všechny údaje souhlasí.

Po té vystoupil s poznámkou pan Jiří Veniger a uvedl, že když jako předcházející předseda výboru SV předával pokladnu, byl její stav 22 tis. Kč. Dále uvedl, že v příloze k pozvánce na dnešní shromáždění SV nebyla účetní závěrka za rok 2015, proto není jasné, že taková bude předložena.

Předsedající paní Čapková odpověděla, že každému bylo umožněno seznámit se s podklady pro konání dnešního Shromáždění a to v kanceláři SV a po předchozí domluvě. Pan Veniger se s podklady osobně seznámil (tzn. včetně zjednodušených výkazů, které budou zveřejněné v obchodním rejstříku).

Pan Jiří Veniger uvedl, že nesouhlasí, protože se s účetní závěrkou seznámil až 15. 06. 2016. Chce, aby se účetní závěrka dávala spolu s oznámením o konání Shromáždění SV Brechtova 826, 827 na nástěnky v obou vchodech.

Předsedající paní Čapková pro přítomné vysvětluje, že se pan Veniger seznámil s podklady tak, jak bylo uvedeno v pozvánce, tedy v kanceláři SV.

Provedeno hlasování o účetní závěrce SV Brechtova 826, 827 s tímto výsledkem: protinávrh nepodal nikdo z přítomných, proti bylo 4,46 % z přítomných, pro byli všichni ostatní (tj. 95,54%)

Závěr: Účetní závěrka byla schválena.

5. Přehled provedených oprav a revizí za I. a II. Q 2016
Předsedající seznámila přítomné s aktuálním stavem nemovitostí ve správě SV Brechtova 826, 827 a s provedenými revizemi. Zejména uvedla, že každá revize má svůj právní předpis a povinnost je provést z nich přímo vyplývá. Byly provedeny následující revize, po nichž byly veškeré zjištěné nedostatky odstraněny:

a) preventivní protipožární prohlídka má být provedena každý rok (naposledy byla provedena v roce 2005 (sic!), tlaková zkouška naposledy v roce 2001) – proveden úklid chodeb a na vchodové dveře bylo nutné dát kování s klikou;

b) hromosvody – zákonná povinnost revize každých 5 let, údaje o poslední revizi nejsou k dispozici, nově provedená je tedy s platností na 5 let;

c) revize plynového zařízení – zákonná povinnost každé 3 roky, informace o poslední revizi nejsou k dispozici, aktuálně provedená platí na 3 roky, vztahuje se pouze na společné prostory, tzn. vše, co je v bytě mají za povinnost každoročně nechat zrevidovat vlastníci, resp. nájemníci sami na vlastní náklady;

d) revize elektrické instalace – zákonná povinnost každých 5 let, o poslední revizi nejsou informace, po revizi vše v pořádku, i zde platí, že povinnost revizí v bytě se vztahuje přímo na vlastníky, resp. nájemníky;

e) výtahy – byla provedena odborná zkouška (zákonná povinnost každé 3 roky, poslední byla v roce 2012) a inspekční zkouška (zákonná povinnost každých 6 let, poslední není k dispozici); oba výtahy jsou provozuschopné a bezpečné, avšak změnily se technické a právní normy, proto bude potřeba nejpozději za 5 let potřeba zahájit výběrové řízení na dodání nových výtahů (dle platných norem).

Dále paní Čapková upozornila majitele psů a rodiče a prarodiče malých dětí, že ve sklepech byly položeny návnady na hlodavce.

6. Projednání a schválení plánu investic v roce 2016 (zadní vchodové dveře, domovní telefony)
Předsedající seznámila přítomné s plánem investic v roce 2016 – jedná se o pořízení zadních vchodových dveří za celkovou cenu 144.962 Kč (po vyjednané 33% slevě) a opravu domovních telefonů (dvě varianty – se zanecháním stávajícího tabla/pořízení nového tabla) s tím, že se výbor přiklání k tomu, aby se oprava započala se zachováním stávajícího tabla a nové se instalovalo až podle zjištění skutečného technického stavu systému. O technických podrobnostech domovních telefonů informoval pan Zahradník. Předsedající nechala kolovat seznam, kam se zapsali všichni, kteří chtějí opravit domovní telefony.

Padly dva dotazy:

1. Zda bude fungovat otevírání dveří?

2. Zda je potřeba provádět opravu, když stačí otevřít okno a domluvit se s dole stojícím?

Předsedající zodpověděla oba dotazy: ad 1) Možnost otevírat dveře domovním telefonem nebude zavedena. Ad 2) Vysvětleno, že výbor reaguje na opakované požadavky ostatních členů na opravu.

Hlasování pro variantu interkomu včetně pouštění do domu („bzučák“) s tím, že při neschválení je schválena varianta „bez bzučáku“: protinávrh – 0, zdržel se – 0, pro – 12,48 %, proti návrhu – 87,52 %.

Závěr: SCHVÁLENA VARIANTA BEZ BZUČÁKU.

7. Volba nového člena kontrolní komise (pí Vojtová, pí Šafrová)
Jiný návrh: 0, Proti: 0, Pro: všichni přítomní (100 %), Zdržel se: 0

Závěr: Jednomyslně schváleno.

8. Problematika hlášení počtu osob
Předsedající uvedla, že je potřeba nahlásit skutečný počet osob na bytovou jednotku, a to nejpozději do 14 dnů od změny.

Paní Musilová se v následující diskuzi dotázala na počet členů vietnamské národnosti v garsoniéře ve 4. patře vchodu 826/20. Dále ostatní diskutující uvedli, že přetrvávají problémy v občanském soužití s obyvateli tohoto bytu – kočka stále zapáchá, odpadky jsou vyhazovány k popelnicím, je narušován noční klid hlasitými telefonáty, do vchodu je vpouštěn nekontrolovatelný počet cizích lidí, z garsoniéry házejí její obyvatelé klíče příchozím osobám naprosto bezohledně (klidně těsně vedle nájemníka, který chce vejít nebo vyjít z domu).

Člen výboru, pan Zahradník, uvedl, že údaje o počtu hlášených osob ověří u účetního pana Hakena. Předsedající uvedla, že danou situaci probere s vlastníkem jednotky a následně vyřeší.

9. Projednání a schválení nového domovního řádu
Předsedající uvedla důvody pro zpracování nového domovního řádu – pro účely společenství vlastníků domovní řád dosud nebyl. Návrh byl k dispozici k nahlédnutí. Pan Veniger požádal o nahlédnutí do nového domovního řádu, který mu byl dán k dispozici na místě. Pan Veniger vyjádřil nesouhlas s čl. VIII Klid v domě, odstavec druhý o opravách a úpravách bytu či společných prostor pouze v době od pondělí do pátku mezi  8.00 a 17.00.

Paní Nerandžičová reagovala na námitku pana Venigera poukázáním na to, že velké rekonstrukce samozřejmě možné budou po předchozím oznámení všem členům Společenství vlastníků Brechtova 826, 827, a to včetně rozsahu prací, taktéž Výboru Společenství, který určí detaily rozsahu prací.

Předsedající paní  Čapková uvedla, že velké rekonstrukce je třeba nahlásit, oznámí se na nástěnce, včetně rozsahu. U malých oprav apelovala na sousedskou ohleduplnost.

Hlasování:  Jiný návrh – 0, proti: 4,46 %, pro: 83,06 %, zdrželo se: 12,48 %

Závěr: Nový domovní řád schválen.

10. Schválení náhrad výdajů bývalému výboru
Navrženo 5.000 Kč každému členovi bývalého výboru.

Hlasování: Jiný návrh: 0, Proti: 4,28 %, Pro: 95,72 % přítomných, Zdrželo se: 0 % přítomných

Závěr: Náhrady výdajů členům bývalého výboru schváleny.

Zápis ze shromáždění vlastníků SV Brechtova 826 a 827
Datum konání:                               27. června 2016 od 18. 30 hod.

11. Diskuze
Na začátku tohoto bodu programu předsedající paní Čapková přítomným sdělila, že byly vytvořené nové stránky společenství vlastníků (společné pro bytové družstvo) https://www.svj-brechtova.cz/. Konzultace se konají každé první pondělí v měsíci od 18. hodiny v kanceláři Společenství vlastníků (tj. ve vchodě 826).

V diskuzi padlo:

1. Často nejezdí výtah ve vchodu 827.

2. Nerandžičová – shrnula informace o zákonných kontrolách a údržbách výtahů – viz bod programu  č. 6 (Investice v roce 2016).

Shromáždění ukončeno v 19:00 hodin.

Zápis vyhotovil: Ivo Nerandžič

Zápis ověřil: Marta Hodinková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..