Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků Brechtova 826,827

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků Brechtova 826,827

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků Brechtova 826,827

konaného dne 23. 5. 2017

Program:

 1. Prezence přítomných, zahájení
 2. Volba předsedajícího, zapisovatele shromáždění a ověřovatele zápisu
 3. Schválení programu
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2016
 5. Přehled provedených prací za rok 2016
 6. Projednání plánu investic – nové výtahy 2018
 7. Zálohy na služby
 8. Problematika hlášení počtu osob
 9. Diskuze
 10. Závěr

ad 1) Prezence přítomných, zahájení

Předsedkyně výboru Jana Čapková zahájila shromáždění informací o účasti – 56,67 % vlastníků (dle plochy bytu). Shromáždění je tedy usnášeníschopné. Za Bytové družstvo Brechtova 826, 827 je hlasováním pověřena paní Hodinková.

ad 2) Volba předsedajícího, zapisovatele shromáždění a ověřovatele zápisu

Paní Čapková navrhla jako předsedajícího shromáždění sebe, jako zapisovatelku paní Nerandžičovou a jako ověřovatelku zápisu paní Hodinkovou.

 • pro 100 % přítomných
 • proti 0 %
 • zdržel se 0 %

Závěr: Shromáždění zvolilo Janu Čapkovou předsedající shromáždění, Olgu Nerandžičovou zapisovatelkou a Martu Hodinkovou ověřovatelkou zápisu.

ad 3) Schválení programu

Předsedající seznamuje shromáždění s programem – dle pozvánky. Z řad přítomných nejsou připomínky.

ad 4) Schválení účetní závěrky za rok 2016

Pan Haken přednáší účetní závěrku za rok 2016. Uvádí, že jediným příjmem SVJ jsou úroky z účtů, výnosy jsou pouze z pronájmu společných prostor (8 479,- Kč/rok). Jsou to příjmy všech vlastníků (rozpočítáno dle plochy). Pan Haken upozorňuje, že pokud někdo potřebuje potvrzení o příjmech za účelem daňového přiznání, vydá ho na požádání.

Dále pan Haken uvádí výši prostředků na běžném účtu a v pokladně a výši pohledávek k 31. 12. 2016 (cca 1,6 mil. Kč – jedná se převážně o nezaúčtované služby). Na dotaz z pléna vysvětluje, že vybrané zálohy se zaúčtují proti pohledávkám vždy v následujícím měsíci a  pohledávky se tak vyrovnají. Jde pouze o účetní záležitost.

Pan Veniger vznáší dotaz na cenu vchodových dveří (cca 144 tis. Kč). Uvádí, že v zápisu z loňského shromáždění není nic o schválení uvedené částky.

Odpověď paní Čapkové: Schválení výměny vchodových dveří včetně částky bylo provedeno na minulé schůzi. Proti byl pouze pan Veniger.

Pan Veniger uvádí, že podle stanov měl obdržet zápis o výsledku hlasování per rollam, což se nestalo. Paní Čapková sděluje, že mu jej dodatečně předá.

Slovo dostává zpět pan Haken – upozorňuje na problém výplaty výnosů – museli by souhlasit všichni vlastníci (písemně).

Na dotaz pana Peltana vysvětluje pan Haken skladbu financí na účtu SVJ. Sděluje, že účet mírně narůstá.

K dotazu pana Venigera se vrací k vysvětlení výše pohledávek a předkládá mu příslušnou část závěrky k nahlédnutí.

Pan Veniger dále vyjadřuje nesouhlas s částkou za odměny uvedenou v závěrce s tím, že neodpovídá odsouhlasené výši. Paní Čapková připomíná, že o výši odměn se hlasovalo per rollam. Pan Haken sděluje, že shromáždění schválilo odměny v čisté výši, ale odvádějí se platby na zdravotní a sociální pojištění, takže celkový náklad je vyšší. Pro lepší srozumitelnost doporučuje, aby se do budoucna hlasovalo o odměnách v hrubé mzdě, nikoli v čisté.

Předseda revizní komise pan Slezák je vyzván předsedající, aby se vyjádřil k přednesené účetní závěrce a zprávě o hospodaření. Uvádí, že své stanovisko sdělí po prověření několika stížností, které obdržel. Kontrolní komise byla poté vyzvána, aby výboru písemně sdělila, s čím konkrétně nesouhlasí.

Pan Veniger požaduje položkový rozpis, jak se účtovalo.

Předsedající dává hlasovat o uzávěrce za rok 2016 s tímto výsledkem:

 • 24 pro = 91,1 % přítomných
 • 1 proti (p. Veniger) = 4,45 % přítomných
 • 1 se zdržel (p. Slezák) = 4,45 % přítomných

Závěr: Shromáždění schválilo uzávěrku za rok 2016.

ad 5) Přehled provedených prací za rok 2016

Předsedkyně paní Čapková informuje o činnosti výboru v uplynulém roce, o provedených opravách (výmalba kočárkáren, výměna dveří kočárkárny 827, výměna zadních vchodových dveří atd.) a zejména o provedených revizích (výtah – revizní zpráva nezávislého úřadu je ze zákona povinná každých pět let; plyn, požární kontrola) a zdůrazňuje bezpečnostní aspekt.

Paní Semelová uvádí, že výtah stále nejezdí, ptá se proto, zda se plánuje výměna. Pan Veniger namítá, že nikdy poruchu výtahu nezaznamenal. Předsedající odkazuje na následující bod programu.

ad 6) Projednání plánu investic – nové výtahy 2018

K připomínkám k výtahům uvádí paní Hodinková, že v r. 2016 se uhradilo za poruchy mimo ty hrazené na základě smlouvy (čtvrtletní paušální platby) zhruba 41 tis. Kč, celkový náklad na výtahy vč. spotřeby elektřiny činil 126 tis. Kč. Vzhledem k časté neprovozuschopnosti výtahů plánuje výbor oslovit několik firem s žádostí o nabídku generální opravy a výměny. V příštím roce pak bude výsledek výběrového řízení přednesen shromáždění k rozhodnutí.

Pan Slezák ke zprávě o revizi výtahu podotýká, že je zřejmé, že jde o velmi závažné a obtížně odstranitelné závady.

Na dotaz pana Peltána odpovídá pan Haken, že drobné opravy výtahu se hradí jako provozní náklady, z fondu oprav se pak hradí velké opravy.

ad 7) Zálohy na služby

Výbor rozhodl o pravidelném navyšování záloh na služby vzhledem k letošním poměrně vysokým nedoplatkům a ke skutečnosti, že se řadu let zálohy nenavyšovaly. Každý vlastník může vyjádřit příp. nesouhlas.

ad 8) Problematika hlášení počtu osob

Paní Čapková vyzývá přítomné k tomu, aby neopomněli hlásit počet uživatelů bytu, dojde-li ke změně. Neučiní-li tak, jde o porušení stanov. Záloha na služby se hradí vždy min. za jednoho uživatele, a to i v případě, že v bytě po určitou dobu nikdo nebydlí.

Trvalé bydliště není totéž co užívání bytu.

ad 9) Diskuse

Paní Čapková sděluje, že se zúčastnila jednání P11 o plánované revitalizaci Hekrovy ulice, jejíž součástí je přemístění chodníku těsně k domu (zezadu, tj. pod okny ložnic). Na dalších jednáních se bude zasazovat o to, aby zůstal zachován současný chodník, který vyhovuje z hlediska praktického – spojení od Penny po Hekrovu ulici, tak z hlediska hlučnosti – cesta je v dostatečné vzdálenosti od domu Brechtova 826, 827. Pan Steiner upozorňuje, že projekt je zatím ve fázi studie, neměl by tedy být problém dosáhnout změny. Nikdo z přítomných se nevyjádřil v tom smyslu, že by si přál přemístění chodníku pod okna.

Dále paní Čapková sděluje, že celý výbor SVJ a představenstvo BD se rozhodlo odstoupit. Učiní tak oficiálně v červnu, dle zákona budou funkci vykonávat ještě dva měsíce. Je proto třeba, aby se co nejdříve přihlásili zájemci o práci ve výboru SVJ a v představenstvu BD.

Paní Semelová děkuje za kvalitní úklid v čp. 826, poprvé za desítky let bydlení.

Pan Veniger upozorňuje na chybu v loňském zápisu, podle něhož má kontrolní komise čtyři členy. Paní Čapková potvrzuje, že na OR byly změny podány správně, jde o odstranitelnou chybu. Opravu zápisu zajistí.

Na dotaz na vadné žárovky odpovídá pan Zahradník – v případě potřeby zajistí výměnu.

Paní Jeřábková jménem přítomných děkuje výboru SVJ za odvedenou práci a vyjadřuje politování, že v kvalitní práci nebude dále pokračovat.

Pan Haken zdůrazňuje, že předchozí výbor (a představenstvo družstva), zejména pan Veniger, pracoval bez odměn a nezištně.

Paní Nerandžičová navrhuje zakončit jednání shromáždění poděkováním stávajícímu i předchozímu výboru a představenstvu – jistě všichni odvedli práci nejlépe, jak to bylo možné.

Plénum děkuje potleskem.

Usnesení:

24 hlasy, tj. 91,1 % přítomných (dle plochy bytu) schválilo shromáždění vlastníků Brechtova 226, 827 zprávu o hospodaření za rok 2016 v předloženém znění.

Zapsala: PhDr. Olga Nerandžičová

Ověřila: Marta Hodinková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..