Zápis z členské schůze BD Brechtova 826 a 827

Zápis z členské schůze BD Brechtova 826 a 827

Datum konání: 11. října 2017 od 18.00 hod.

Program:

 • Prezence přítomných, zahájení
 • Volba předsedajícího, zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu
 • Nový statutární orgán, odměny, volba
 • Smlouva o výkonu funkce
 • Závěr

Ad 1. Prezence přítomných, zahájení

Členskou schůzi Bytového družstva Brechtova 826, 827 (dále jen „BD“) zahájila předsedkyně paní Čapková. Oznámila, že je přítomno 25 členů družstva z celkového počtu 45.

Závěr: Schůze je tedy usnášeníschopná.

 

Ad 2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

Předsedkyně představenstva BD Brechtova 826 a 827 navrhla jako předsedajícího členské schůze sebe, jako zapisovatele pana Nerandžiče a jako ověřovatelku zápisu paní Hodinkovou.

 • proti: –
 • zdržel se: 1
 • pro: 24 (tj. 99,96 % přítomných)

 

Závěr: Shromáždění zvolilo paní Janu Čapkovou předsedajícím členské schůze, Iva Nerandžiče zapisovatelem a paní Martu Hodinkovou ověřovatelkou zápisu.

 

Ad 3. Nový statutární orgán, odměny, volba

Předsedající seznámila detailně členskou schůzi s programem – dle pozvánky. Z řad přítomných nejsou připomínky.

Předsedající seznámila přítomné členy BD s důvody volby nového statutárního orgánu bez navržených kandidátů. V průběhu srpna 2017 provedlo představenstvo BD anketu mezi vlastníky, jejímž výsledkem bylo, že se na výkon funkce nenavrhnul kromě paní Zuzany Semelové žádný z vlastníků.

Předsedající uvádí, že je paní Semelová v KK. Paní Semelová uvádí, že nikde nefiguruje.

Paní Hodinková oslovuje pana Gottfrieda, zda by neměl zájem o výkon funkce. Ten odmítá z osobních důvodů.

Předsedající se ptá, zda má někdo zájem dělat statutární orgán. Na výzvu se přihlašuje pan Nerandžič.

Paní Vojtová dává návrh, že dalším členem by měla být paní Jana Čapková.

Pan Veniger se ptá, zda v představenstvu může jako nečlen Nerandžič, protože jako nečlen by mohl být jen ve výboru společenství vlastníků. Pan Nerandžič odpovídá, že je již členem BD i vlastníkem bytové jednotky.

Předsedající se ptá, zda je zde nějaký protinávrh. Nikdo z přítomných nepředložil jiný návrh. Předsedající nechává hlasovat o volbě nových členů představenstva: Jana Čapková, Ivo Nerandžič, Zuzana Semelová.

 • proti: –
 • zdržel se: 1
 • pro: 24 (tj. 99,96 % přítomných)

 

Závěr: Shromáždění zvolilo paní Janu Čapkovou, pana Iva Nerandžiče a paní Zuzanu Semelovou novými členy představenstva BD.

 

Odměny statutárního orgánu

Předsedající pro ilustraci uvedla, jaký požadavek mají soukromé společnosti jen za výkon funkce předsedy výboru SV, nikoliv BD: cca 10.000,- Kč/měs. Předsedající upozorňuje, že i tak by bylo potřeba zajistit další 2 členy.

Pan Veniger uvádí, že celková odměna byla 200 tis. Kč, resp. 400 tis. dohromady. Dále připomíná, že nebyla přiznána odměna Kontrolní komisi (dále jen „KK“) za rok 2016.

Předsedající uvádí, že:

KK byla pozvána na schůzi výboru, která se konala 2.5. Předseda KK písemně svou účast potvrdil, avšak nikdo se nedostavil. Dále byl předseda KK písemně požádán o zaslání zápisů ze schůzí KK (dle stanov se má scházet 1x za 3 měsíce a vyhotovit zápis), na základě kterých by se odměna dala stanovit. Tato odměna by poté byla odhlasována na členské schůzi. Žádné zprávy výbor ale neobdržel.

Pan Veniger trvá na tom, že odměna vyplacena měla být a že KK není podřízena představenstvu, ale družstvu.

Předsedající opakuje, že i ze slov panaVenigera vyplývá, že nebyla oprávněna bez souhlasu členské schůze KK vyplatit odměnu.

Pan Veniger nesouhlasí s nevyplacením odměny KK.

Předsedající i zapisovatel uvádí, že to není na pořadu schůze a že je možné se případně zabývat takovým tématem na jiné schůzi, ke které může dát v souladu se stanovami podnět kvalifikovaný počet členů.

Dále pan Veniger nesouhlasí se schvalováním čisté výše odměny, protože dle jeho názoru se vždycky uvádí hrubý výše mzdy, nikdy čistá.

Předsedající panu Venigerovi vysvětluje, že v případě výkonu funkce člena statutárního orgánu nejde o zaměstnání a dále, že nejde odsouhlasit hrubou výši odměny, když před jejím rozdělením mezi členy představenstva (což je v kompetenci představenstva) nelze předem určit veškeré povinné odvody. Ty se liší, pokud jde o odměnu ve výši 1.000,- Kč a jiné u vyšších částek.

Předsedající jménem představenstva uvádí, že dle názoru představenstva je jedním z důvodů nezájmu o výkon funkce člena statutárního orgánu jeho nedostatečné finanční ohodnocení, zcela neodpovídající odpovědnosti členů výboru. Proto představenstvo navrhuje zvýšení odměny pro celý nový výbor na částku 12.000 Kč.

Paní Vojtová se ptá, co těch 10 tisíc, které byly uvedeny jako částka.

Předsedající upřesňuje, že na úvod tohoto bodu programu uváděla částku odměnu pouze předsedy společenství vlastníků (dále jen „SV“), jíž si obvykle účtují správní firmy. Upřesňuje, že se nejednalo o návrh na výši odměn.

Paní Vojtová navrhuje, aby výše měsíční odměny statutárním orgánům BD a SV bylo 10.000,- Kč. O protinávrhu nechává předsedající hlasovat.

Hlasování:

 • Proti: –
 • Zdržel se: 1
 • Pro: 24 (tj. 99,96 % přítomných)

Závěr: Odsouhlasená měsíční odměna statutárním orgánům BD a SV Brechtova 10.000,- Kč.

Předsedající uvádí, že je nutné rozdělit mezi BD a SV. Navrhuje 3.000,- Kč za BD. K tomuto bodu nebyl žádný protinávrh.

Hlasování:

 • Proti: –
 • Zdržel se: 1
 • Pro: 24 (tj. 99,96 % přítomných)

 

Závěr: Odsouhlasená měsíční odměna statutárním orgánům BD 3.000,- Kč.

 

Ad 4. Smlouva o výkonu funkce

Předsedající uvádí, že právním podkladem odměny za výkon funkce člena představenstva BD je smlouva o výkonu funkce. Tato byla k nahlédnutí v kanceláři výboru ode dne rozeslání pozvánek do dne 11. 10. 2017. O seznámení se s textem smlouvy projevilo zájem 0 vlastníků. Vlastníkům, kteří svého práva nevyužili, předsedající shrnula hlavní body této smlouvy: jedná se o příkazní smlouvu, která stanovuje členovi statutárního orgánu práva a povinnosti, jako např. výkon funkce jako řádný hospodář (čteno z textu smlouvy).

Pan Veniger se ptá, zda je v takové smlouvě něco jiného než ve stanovách. Předsedající odpovídá, že je nutné takovou smlouvu podepsat a že ji mělo i předcházející představenstvo. Pan Veniger nespatřuje nutnost takové smlouvy.

Pan Nerandžič panu Venigerovi vysvětluje, že k vyplacení odměn je potřeba uzavřít smlouvu a bez odsouhlasení výše odměn a smlouvy členskou schůzí ji nelze uzavřít. Odměny již byly odsouhlaseny, nyní je třeba odsouhlasit smlouvu.

Předsedající členům zdůrazňuje, že předložený text smlouvy se nechá zkontrolovat a případně advokátní kanceláří tak, aby byl v souladu s aktuálními právními předpisy.

Z pléna nezazněl protinávrh.

Předsedající nechává hlasovat.

Hlasování:

 • Proti: –
 • Zdržel se: 1
 • Pro: 24 (tj. 99,96 % přítomných)

 

Závěr: Odsouhlasená měsíční odměna statutárním orgánům BD 3.000,- Kč.

 

Ad 5. Diskuze

Bez diskuze, podnětů, připomínek atp.

 

Ad 6. Závěr

Paní Hodinková se ptá, zda všichni jsou srozuměni s volbou členů představenstva Nerandžič, Semelová, Čapková. Žádný člen družstva neměl k této otázce připomínku.

 

Schůze ukončena v 18:30 hodin.

 

Zápis vyhotovil: Ivo Nerandžič

Zápis ověřila: Marta Hodinková

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..