Zápis z členské schůze BD Brechtova 826 a 827

Zápis z členské schůze BD Brechtova 826 a 827

Datum konání: 13. června 2018 od 18.00 hod.

Místo konání: ZŠ Květnového vítězství, školní jídelna

Program:

 • Prezence přítomných, usnášeníschopnost a zahájení
 • Volba předsedajícího, zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu
 • Schválení stanov BD (aktualizace, sladění se stanovami SV, příprava na budoucí zánik BD)
 • Přestávka (cca od 18:20 do 19:00 – bude probíhat schvalování Stanov SV)
 • Schválení účetní závěrky za rok 2017 (pan Haken)
 • Informace o úpravě nájmů v bytech BD
 • Představení plánovaných a předpokládaných investic (nutné opravy ve dvou bytech)
 • Závěr

Ad 1. Prezence přítomných, zahájení

Členskou schůzi Bytového družstva Brechtova 826, 827 (dále jen „BD“) zahájil předseda pan Nerandžič. Oznámil, že je přítomno 28 členů družstva z celkového počtu 45, tj. 62,23 % členů.

Závěr: Schůze je tedy usnášeníschopná.

 

Ad 2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

Předseda představenstva BD Brechtova 826 a 827 navrhl jako předsedajícího členské schůze sebe, jako zapisovatele paní Säfrovou a jako ověřovatelku zápisu paní Hodinkovou.

 • proti: 0
 • zdržel se: 0
 • pro: 28 (tj. 100 % přítomných)

Závěr: Shromáždění zvolilo pana Nerandžiče předsedajícím členské schůze, paní Stanislavu Säfrovou zapisovatelem a paní Martu Hodinkovou ověřovatelkou zápisu.

Mezibod – změna pořadí bodů progamu

 

Ad 3. Schválení stanov BD (aktualizace, sladění se stanovami SV, příprava na budoucí zánik BD)

Předsedající nejdříve uvedl, že pozvánky byly vlastníkům doručeny ve lhůtě 15 dnů předem, současně zveřejněny na webových stránkách 11.5.2018 a ve stejný den vyvěšeny na nástěnkách.

Tudíž měli všichni možnost se s obsahem stanov seznámit, proto navrhuje hlasovat o stanovách jako celku:

 • protinávrh: 0
 • proti: 0
 • pro:
 • výsledek: Návrh přijat.

Pan Veniger měl dotaz k navýšení částky limitu, která je v pravomoci představenstva, a to o 400%. Bylo mu vysvětleno, že bude využito pouze v případě větších, naléhavých oprav. Pan Veniger byl dále proti hlasování s tím, že členská schůze nemá potřebnou většinu pro změnu stanov.

Předsedající sdělil, že dle čl. 28 odst. 17 Stanov BD je potřeba ke změně stanov 2/3 většina hlasů přítomných členů, tedy 2/3 z 28 přítomných, tj. 19 hlasů. Členská schůze je usnášeníschopná a způsobilá ke změně stanov.

Následně nechal hlasovat:

 • protinávrh: 0
 • proti: 2
 • zdržel se: 0
 • pro: 26

Závěr: Členská schůze schválila nové znění stanov BD Brechtova 826, 827.

 

Ad 4. Přestávka (cca od 18:20 do 19:00 – bude probíhat schvalování Stanov SV)

 

Ad 5. Schválení účetní závěrky za rok 2017 (pan Haken) – od 19:00

Předsedající zahájil po přestávce další bod programu. Požádal pana Hakena, aby shrnul účetní závěrku za rok 2017. Pan Haken uvedl, že v majetku družstva jsou tři byty z nichž zisk za nájemné činí 147 500,- Kč. Na bankovním účtu bytového družstva je k 31.12.2017 částka 355 367,- Kč. Bylo podáno řádné přiznání a odvedena daň ve výši 7 220,- Kč.

Následně nechal hlasovat o schválení účetní závěrky a o tom, aby se nerozdělený zisk BD ponechal na účtu družstva.

Hlasování:

 • protinávrh: 0
 • proti: 0
 • zdržel se: 0
 • pro: 26

Závěr: Byla schválena účetní závěrka, včetně nerozděleného zisku.

Ad 6. Informace o úpravě nájmů v bytech BD

Předsedající v návaznosti na lednovou schůzi informoval členy bytového družstva, že platební morálka nájemníků BD je vcelku dobrá. Jak bylo v lednu avizováno, proběhlo ocenění nájmů soudním znalcem a na základě toho byly nájmy navýšeny u dvou bytů; u jednoho je nájem stanoven výše, než činí znalecký posudek, proto nebyl měněn. Současně byly s nájemníky podepsány nové nájemní smlouvy v souladu s novým OZ (zák. č. 89/2012 Sb.). Nové nájemní smlouvy a částky platí od 4/2018. Příjmová situace BD se zlepšila a narovnala.

Předsedající ponechal prostor pro dotazy.

 

Ad 7. Představení plánovaných a předpokládaných investic (nutné opravy ve dvou bytech)

Předsedající uvedl, že ze znaleckého posudku mj. vyplynul žalostný stav jedné garsoniéry, kterou bude potřeba opravit. Jedná se o drobné úpravy interiéru jedné garsoniéry (chybějící dvířka ke stoupačkám, doplnění větrání, oprava těsnění sprchy, kohoutků, případně WC atp.), které bude možné provést s minimálními náklady. Vzhledem k obtížné komunikaci s nájemníkem bude tato oprava zcela postačující a v zásadě jediná možná.

U bytu 3 + 1 ve vchodu 826 bylo nájemníky sděleno, že mají „problémy s elektřinou“. Bude potřeba provést kontrolu a případnou opravu elektrorozvodů – BD je vlastníkem tohoto bytu, a proto o něj musí řádně pečovat.

Prvotní kontrolu stavu, popřípadě opravu (podle technického stavu a složitosti) zajistí pan Zahradník. Tím bude zaručeno, že „nutnost“ kompletní opravy nestanoví firma.

Představenstvo sděluje, že bude byty ve vlastnictví BD udržovat v co nejlepším stavu (tzn., aby nebyl havarijní). Případnou velkou rekonstrukci by musela schválit členská schůze.

 

Ad 8. Závěr

Schůze ukončena v 18:30 hodin.

Zápis vyhotovila: Stáňa Šäfrová

Zápis ověřila: Marta Hodinková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..