Zápis ze shromáždění vlastníků SVJ Brechtova 826 a 827

Zápis ze shromáždění vlastníků SVJ Brechtova 826 a 827

Datum konání: 13. června 2018 od 18.00 hod.

Místo konání: ZŠ Květnového vítězství, školní jídelna

Program:

 •  Prezence přítomných, zahájení (cca od 18:20)
 • Volba předsedajícího, zapisovatele schůze a ověřovatele zápisu
 • Zchválení stanov SV (aktualizace, sladění se stanovami BD)
 • Schválení vyúčtování za rok 2017 (pan Haken)
 • Schválení výše záloh na období do konce roku 2018
 • Schválení souhrnné odměny členům kontrolní komise za rok 2017 ve výši 10.000 Kč dle čl. VII odst. 7 písm. c) Stanov
 • Představení nové účetní a správní firmy
 • Představení plánovaných a předpokládaných investic (regulační kohoutky, výtahy, střecha)
 • Informace o provedených revizích (hasiči, plyn – závady a nedostatky) a údržbě (anténa, návnady)
 • Informace o dočasném nájmu společných prostor (do konce roku 2018)
 • Informace o plánované regeneraci vnitrobloku Brechtova, Matúškova, Hekrova
 • Závěr

Ad 1. Prezence přítomných, zahájení

Předseda výboru pan Nerandžič zahájil shromáždění informací o účasti – 68,1 % vlastníků (dle plochy bytu). Shromáždění je tedy usnášeníschopné. Za Bytové družstvo Brechtova 826, 827 je hlasováním pověřena paní Semelová.

Závěr: Shromáždění je usnášeníschopné.

 

Ad 2. Volba předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu

Předseda SV Brechtova 826 a 827 navrhl jako předsedajícího shromáždění sebe, jako zapisovatele paní Stanislavu Säfrovou a jako ověřovatelku zápisu paní Martu Hodinkovou. Nikdo z přítomných nepodal jiný návrh.

 • protinávrh 0 %
 • pro 100 % přítomných
 • proti 0 %přítomných
 • zdrželo se 0 % přítomných

Závěr: Shromáždění zvolilo pana Nerandžiče předsedajícím shromáždění, paní Šäfrovou zapisovatelkou a paní Hodinkovou ověřovatelkou zápisu.

 

Ad 3. Schválení stanov SV (aktualizace, sladění se stanovami BD)

Předsedající nejdříve uvedl, že pozvánky byly vlastníkům doručeny ve lhůtě 15 dnů předem, současně zveřejněny na webových stránkách 11.5.2018 a ve stejný den vyvěšeny na nástěnkách.

Tudíž měli všichni možnost se s obsahem stanov seznámit, proto navrhuje hlasovat o stanovách jako celku:

 • Protinávrh: 0 %
 • proti: 0 %
 • Pro: 100%

Výsledek: Schváleno, že se bude hlasovat o stanovách jako celku.

Předsedající uvedl, že pro schválení nových stanov je potřeba dle článku VIII odst. 3 písm. a) Stanov potřeba tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných vlastníků podle podlahové plochy, tedy 75 % z 68,1 %, tzn. 51,075 %.

K tomuto nezazněl žádný protinávrh.

 • pro 100 % přítomných
 • proti 0 %přítomných
 • zdrželo se 0 % přítomných

Závěr: Shromáždění schválilo nové znění stanov SV Brechtova 826, 827.

 

Ad 4. Schválení vyúčtování za rok 2017 (pan Haken)

Předsedající shrnul základní parametry vyúčtování roku 2017 a požádal nejdříve zástupce KK o vyjádření a následně pana Hakena o podrobnou informaci o účetnictví roku 2017. Zástupce KK provedl kontrolu vyúčtování a neshledal žádné pochybnosti. Za rok 2017 byly výnosy ve výši 384,- Kč, a to z úroků na BÚ a 8 592,- Kč z pronájmu nebytových prostor. Aktiva SVJ jsou ve výši 4 500 mil Kč, stav účtu k 31.12.2017 je 4 145 232,- Kč, stav pokladny k 31.12.2017 je 11 929,- Kč. Předsedající nechal hlasovat o schválení vyúčtování SV za rok 2017, jak bylo prezentováno panem Hakenem.

K tomuto nezazněl žádný protinávrh.

 • pro 100 % přítomných
 • proti 0 %přítomných
 • zdrželo se 0 % přítomných

Závěr: Shromáždění schválilo vyúčtování za rok 2017.

 

Ad 5. Schválení výše záloh na období do konce roku 2018

Předsedající uvádí, že podle rozboru vyúčtování roku 2017 výbor přistoupil k tomu, že pro období do konce roku nebude navrhovat plošnou změnu výše záloh.

V této souvislosti předseda navrhuje, aby se postupovalo podle usnesení z loňského roku – tedy, aby si členové s vysokými přeplatky požádali o snížení plateb. Případná úprava záloh proběhne od 1. 1. 2019 na základě vyhodnocení tohoto roku, o čemž budou včas informováni.

K tomuto nezazněl žádný protinávrh.

 • pro 100 % přítomných
 • proti 0 %přítomných
 • zdrželo se 0 % přítomných

Závěr: Shromáždění schválilo návrh zachovat zálohy, resp. aby si vlastníci v případě velkých přeplatků požádali o snížení.

 

Ad 6. Schválení souhrnné odměny členům kontrolní komise za rok 2017 ve výši 10.000 Kč dle čl. VII odst. 7 písm. c) Stanov SV

Předsedající uvedl, že může hodnotit jen činnost KK od října loňského roku. Informoval, že na každé schůzi výboru byl přítomen alespoň jeden člen KK, kterému bylo vždy umožněno vyjádřit se k projednávaným věcem. Poděkoval paní Šäfrové za aktivní přístup při kontrole účetního roku 2017. Dále uvedl, že podle zápisů ze schůzí je KK činná. Proto výbor, i se zohledněním bezplatné činnosti KK v předchozích obdobích, navrhl jednorázovou odměnu pro všechny členy KK dohromady ve výši 10.000 Kč za rok 2017.

K tomuto měl pan Veniger protinávrh: 10.000 Kč/měsíc pro kontrolní komisi.

Hlasování o protinávrhu:

 • pro: 2,52 %
 • proti: 97,48 %
 • zdrželo se: 0%

výsledek: Protinávrh nebyl přijat.

Hlasování o návrhu:

 • pro: 92,4 % přítomných
 • proti: 7,6 %přítomných
 • zdrželo se 0 % přítomných

Závěr: Shromáždění schválilo návrh jednorázové odměny pro kontrolní komisi ve výši 10.000 Kč za rok 2017.

 

Ad 7. Představení nové účetní a správní firmy

Předsedající představil novou účetní firmu (od 1.1.2018) a poděkoval Ing. Hakenovi za dlouholetou spolupráci a pomoc. Následně uvítal paní Hanu Chlebcovou, jednatelku FINALL – Holding s.r.o. a požádal ji o představení jejich firmy.

Ad 8. Představení plánovaných a předpokládaných investic (regulační kohoutky, výtahy, střecha)

Předsedající informoval přítomné o probíhající opravě regulačních kohoutků ve společných prostorách. Předpokládaným výsledkem v nadcházející topné sezóně by měla být úspora ve spotřebované energii. Dosud nešlo všechny regulovat a většina radiátorů topila víc, než bylo potřeba.

Za další informoval přítomné, že výbor v tomto roce zahájí kroky k výběru dodavatelské firmy na výměnu výtahů. Výměna je třeba, neboť máme povolení je provozovat jen do roku 2022. Zdánlivě je dost času, ale zjednodušeně je potřeba oslovit více firem s žádostí o cenovou nabídku, samotnou firmu vyberou všichni hlasováním na shromáždění, firma teprve potom začne zařizovat stavební povolení, objednávat materiál atp. Každý krok zabere určitý čas v řádu měsíců.

Střecha – předsedající informoval o tom, že při oblevách v zimě se opětovně objevil problém se zatékáním do bytu pod střechou ve vchodu 826. Jelikož jde o letitý problém (naposledy řešeno panem Zahradníkem), který se opakovaně vrací, bylo rozhodnuto oslovit několik firem s žádostmi o předložení nabídky na minimální opravy a na optimální. Oslovení proběhne přes léto. Neznamená to uzavření smlouvy, o tom by případně rozhodovalo shromáždění (podle částky).

 

Ad 9. Informace o provedených revizích (hasiči, plyn – závady a nedostatky) a údržbě (anténa, návnady)

Předsedající informoval shromáždění, že od loňského léta, kdy proběhlo poslední velké shromáždění, bylo v rámci zajištění řádného chodu potřeba provádět pravidelné revize a údržby. Nejdříve požádal paní Janu Čapkovou, která zajišťuje zejména povinné revize a inspekce, aby referovala o tom, co bylo provedeno:

– hasiči

– plyn

Následně poprosil paní Semelovou, aby informovala, jak proběhla, resp. probíhají dílčí revize:

 • požární
 • plyn
 • kohoutky ve společných prostorách

Za sebe předseda informoval, že v roce 2018 bylo zajištěno:

 • Společná anténa na standard DVB T-2
 • oprava „brana“ předních vchodových dveří vchodu 827
 • oprava aretace předních vchodových dveří vchodu 826 a zadních vchodových dveří vchodu 827

 

Ad 10. Informace o dočasném nájmu společných prostor (do konce roku 2018)

Výbor navrhuje uvolněné prostory do konce roku 2018 neobsazovat (krátká doba, komplikované);

Naopak do konce roku nechat schválit (např. per rollam) závazná pravidla pro obsazování těchto prostor, podle nich „vysoutěžit“ nájemce a s účinností od 1. 1. 2019 uzavřít smlouvu.

Do konce letošního roku plánuje výbor nechat schválit pravidla. Jakýkoliv spravedlivý návrh je vítán.

 

Ad 11. Informace o plánované regeneraci vnitrobloku Brechtova, Matúškova, Hekrova

MČ Praha 11 plánuje regeneraci vnitrobloku – prostoru od bývalého Blankytu směrem k ulici Hekrova. Půjde o zásadní úpravu „plácku“ s fontánkou, revitalizaci zeleně, zavedení nových chodníků za naším domem. Díky účasti na všech prezentacích MČ Praha 11 k této úpravě a na místě uplatněných námitek se podařilo odvrátit vybudování veřejného osvětlení hned za našimi domy. Tímto výbor děkuje zejména paní Hodinkové a panu Steinerovi, kteří ve svém volném čase vše sledují.

Po pečlivém prostudování poslední studie výbor SV zaslal připomínku k rukám zastupitele Ing. Stanislava Urbánka. Obsahem dopisu byl požadavek na řádné zvážení rekonstrukce „plácku“, kde hrozí, že vzniknou neudržovatelné plochy, dále poděkování za přesun a zmenšení počtu lamp veřejného osvětlení a zohlednění průběžně uplatněných připomínek, a prosba o zvážení nezávislého architektonického přezkoumání celého plánu než začne jeho realizace (jsou určité nedomyšlenosti).

Dalším plánovaným krokem výboru je kontaktovat SV a BD okolo vnitrobloku, seznámit je s naší připomínkou a dohodnout se na případném koordinovaném postupu.

Předseda výboru dále informoval o tom, že výbor zjistil, že město prodalo trafostanici vedle domu subjektu, který provozuje u Hájů prádelnu a čistírnu. Dále požádal, aby i ostatní vlastníci sledovali stránky MČ Prahy 11, abychom společně co nejvíc mohli příznivě ovlivnit kroky MČ Prahy 11.

Pokud nevyužijeme společně všechny možnosti, které máme k dispozici, může se stát, že nám MČ Praha 11 provede na řadu let poslední a (třeba) nepovedenou revitalizaci prostředí, ve kterém žijeme.

 

Ad 12. Závěr

Předsedající informoval přítomné o tom, že výbor ve spolupráci s AK implementoval GDPR. Je to velmi byrokratické nařízení a náročné na zpracování.

Předsedající zopakoval, že podle toho, jak se ozvou firmy na nové výtahy a opravu střechu, bude možná potřeba svolat další shromáždění do konce roku.

Dále požádal přítomné, aby na kontakty uvedené na nástěnkách, včas a aktivně hlásili všechny zjištěné závady (např. nesvítí žárovky, nejde zavírat dveře).

 

Schůze ukončena v 19:15 hodin.

Zápis vyhotovila: Stanislava Šäfrová

Zápis ověřila: Marta Hodinková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..